นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

                วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยรองประธานคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ตลอดปี 2565 และแผนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้เกิดการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของดินที่เป็นแหล่งกำเนิดอาหาร พร้อมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องดินและวันดินโลกสู่สาธารณะ พร้อมทั้งมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์วันดินโลก คณะทำงานด้านพิธีการรับเสด็จ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาครบถ้วน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน