นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รุ่นที่ 3

                วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานด้านการพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 3 สำหรับข้าราชการใหม่ที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปีหรือ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานวิธีการ กระบวนการทำงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลเชิงพื้นที่ประเภทต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Arc GIS Desktop V. 10.1) ในการบริหารจัดการข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทำให้มองเห็นภาพรวมของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่การเกษตร มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ดังนั้น บุคลากรภายในกรมฯ ที่ทำงานในเชิงพื้นที่ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การลงมือปฏิบัติและการใช้แผนที่ หรือข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ มีการพัฒนาและต่อยอดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by doing) สามารถนำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้กับผู้บริการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 - 12 และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด จำนวน 35 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน