นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี

                วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ และโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต จากพื้นที่ ๆไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว เป็นเกษตรผสมผสาน เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี และเป็นแหล่งสาธิตและศึกษาดูงานแก่เกษตรกร หรือประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเกษตรของตนเองได้ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต ต่อยอดขยายเครือข่ายต่อไปได้ ณ แปลงเกษตรนางจันทร์- นายวิชาญ นามอาษา เกษตรกรบ้านวังแสง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

                จากนั้น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการพื้นที่บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี และตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานพืชสวนโลก 2569 “หนองแด” ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2569 ภายใต้แนวคิด Diversity of Life: Connecting people, water and plants for sustainable living หรือ ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งน้ำ พืชพรรณ และผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน”

                 รายงาน/ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน