นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

                วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานด้านการพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 1 สำหรับข้าราชการใหม่ที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปีหรือ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานวิธีการ กระบวนการทำงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลเชิงพื้นที่ประเภทต่างๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Arc GIS Desktop V. 10.1) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก สพข.1 -สพข.4 จำนวน 35 ราย ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

                 รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน