นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Din Dee Ambassador 2022

                วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Din Dee Ambassador 2022 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ในฐานะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ประเมินผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน เพื่อใช้ตัดสินการประกวด Din Dee Ambassador 2022 ในตำแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และเข้ารับรางวัลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

                 สำหรับ Din Dee Ambassador หรือ ทูตขององค์กรด้านการพัฒนาที่ดิน คัดเลือกจากบุคลากรผู้มีความสามารถในการนำเสนอประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลและหน่วยงานอื่นมากขึ้น ช่วยสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ และมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ได้รับเงินรางวัล ได้รับการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการทำงาน และมีความรู้ในงานพัฒนาที่ดินเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้รับโอกาสในการพิจารณาให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานและบุคคลในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน