นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

                วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายในการยกร่างแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี 2566 – 2570 โดยให้มีการกำหนดเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ให้เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างชัดเจน รวมถึงให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิสารสนเทศด้วย และได้พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องผ่านศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center : NCDC) โดยข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องนี้เป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะทำให้ได้ข้อมูลค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูงมาก สำหรับไปใช้ประโยชน์ในด้านงานสำรวจ การทำแผนที่ งานด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง การคมนาคมซึ่งรวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ การรองรับงานเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น โดยในระยะแรกจะมีการให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้เกิดการขยายผลการใช้งานและให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้าน Location Based Service

                 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบในหลักการโครงการด้านภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสำรวจอุทกศาสตร์เพื่อกำหนดเส้นฐานปกติของประเทศไทย (2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ (3) โครงการการบำรุงรักษาระบบข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center : NCDC) และระบบ/สถานี CORS โดยทั้ง 3 โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ เช่น ให้ข้อมูลแสดงพิกัดมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ขจัดปัญหาทับซ้อนของการกำหนดแนวเขต ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางทะเล การแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณชายฝั่ง การวางแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มชุมชนโบราณ เมืองโบราณ และแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ ลดความขัดแย้ง ระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน ลดงบประมาณในการสำรวจเชิงพื้นที่ รวมถึง การบูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณของประเทศ

                  ข้อมูลเนื้อหา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

                  รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                  ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน