นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร 4.0 ประจำปี พ.ศ.2565

                วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมการนำเสนอรูปแบบผลงานของหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร 4.0 ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของรางวัล และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีจำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัล SMART LDD e- Service ปรับแนวคิดพลิกรูปแบบพัฒนาบริการ 2. Save Energy 3. การจัดระบบข้อมูล 4. Zero Waste 5. ความเป็นเลิศของหน่วยงาน 6. 5ส. ตามแนวทาง Smart Workplace 7. TEAM FOR SOILS และ 8. ระบบบริหารครุภัณฑ์ เพื่อนำเสนอผลงานในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี (วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน