นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัล Zoning by Agri-Map ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6
                วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ประธานคณะทำงานพิจารณารางวัลปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปี 2565 เข้าพื้นที่เพื่อพิจารณาแปลงที่ 8 จังหวัดน่าน
แปลงที่ 8 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เกษตรกร นายสกุล คำแสน เดิมปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ในชุดดินสันป่าตอง ได้ผลผลิตต่ำ บางปีไม่ได้ผลผลิต ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ได้รับการปรับรูปแปลงนา เปลี่ยนเป็นปลูกพืชผสมผสาน เงาะ พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาและหอยขม
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรผสมผสาน
                 รายงาน/ภาพ : facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน