นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการฯ ด้านการเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อธิบดีเบญจพร ชาครานนท์ มอบเงิน 100,000 บาท ที่ท่านร่วมกับข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริจาคเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการฯ ด้านการเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ขอขอบคุณที่เห็นท่านเห็นความสำคัญของการสร้างคนด้านการเกษตร มา ณ ที่นี้

               ณ กรมพัฒนาที่ดิน กทม.

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน