นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP. 11 Building Data-Driven Government

                วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP. 11 Building Data-Driven Government ในหัวข้อ Executive Keynote: From Information to Actionable Intelligence:Adapting Government to Data Analytic ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 - 3 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เพื่อร่วมรับประทานอาหารเช้า พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอ และข้อคิดเห็น รวมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ Executive Keynote : From Information to Actionable Intelligence : Adapting Government to Data Analytic ซึ่งการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลและประมวลผลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นหัวใจสำคัญ ในการให้ “รัฐ” สามารถแสวงหาข้อมูลที่เป็น High Value Asset สกัดวิเคราะห์ (Data Analytics) จนสามารถออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายมาตการต่าง ๆ (Data-Driven Policy) จนถึงระดับ Tailor-Made Policy ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Cloud-Powered Data System in Actions” โดยคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ที่จะช่วยให้การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทำได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งสามารถทำให้องค์กรใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสูงสุดในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งมีการนำเสนอเกี่ยวกับ AI & Machine Learning ที่นำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบัน งานนี้จะเป็นเวทีในการเดินหน้านโยบาย Building Data-Driven Government สร้างความตระหนักและเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน จนภาครัฐทั้งหมดเป็น Data-Driven Organization ซึ่งจะยกระดับการใช้นวัตกรรมข้อมูล Data Innovation ก้าวสู่การเป็น “รัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”

                รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน