นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

                วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งมีคณะกรรมการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประธานฯ ให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 และการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

                 รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน