นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดมุกดาหาร

                วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการกองส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร พื้นที่ บ้านนาหัวภู หมู่ที่ 9 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมบูรณาการสนับสนุนตามบทบาทภารกิจ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

                 เวลา 14.00 น. คณะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ปีงบฯ 2565 กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร พื้นที่ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 และบ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

                 ในการตรวจติดตามการดำเนินงานฯ ทั้งสองแห่งครั้งนี้ โดยมี นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสังกัด สพข.4 นำเจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หมอดินอาสาและผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

                  รายงาน/ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน