นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี

                วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี  โดยมี  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบโล่รางวัล คนดีศรีปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ

                ทั้งนี้ งานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน”  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ  พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือจำนวนทั้งสิ้น  80  ตัว  โดยนำไปมอบให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโค 30 ตัว  จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโค 30 ตัว  และจังหวัดนครราชสีมา เป็นกระบือ 20 ตัว  มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  เช่น รางวัลคนดีศรีปศุสัตว์  รางวัล DLD Award  รางวัลโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น ทั้งยังมีนิทรรศการและนวัตกรรมกรมปศุสัตว์  ชมนิทรรศการ 8 ทศวรรษ วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ  เช่น  ลดต้นทุนอาหารสัตว์ ทางรอดแก้วิกฤติวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพง ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  IFarmer แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันโรคลัมปีสกิน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human food และPet food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)  โดยการตรวจประเมินแบบระยะไกล (Remote audit)  ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  และอื่นๆอีกมากมาย 

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน