นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

               วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน และถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ โดยมีผู้อำนวยการกอง / สำนัก / ศูนย์ฯ / สพด. / กลุ่ม / ฝ่าย ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม

                การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

                รายงาน :  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
                ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน