นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจราชการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสถานีพัฒนาที่ดินน่าน

                วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสถานีพัฒนาที่ดินน่าน โดยมีนายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.7 ร่วมตรวจติดตามงานพัฒนาที่ดินโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map และพบปะกับผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ บ้านนาผา หมู่ที่ 3 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) พร้อมให้คำแนะนำและมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอทือง) แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

                 รายงาน/ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน