นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
การฝึกอบรม หลักสูตร “ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565

               วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับกอง/สำนัก เปิดมุมมองปรับแนวคิดในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่สามารถสื่อสารนโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทาง วางแผน กำกับติดตามดูแลบุคลากรในสังกัดให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน

                สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 มาบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน

                รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน