นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรและเตรียมการจัดงานวันดินโลกปี 2565

                            วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรและเตรียมการจัดงานวันดินโลกปี 2565 ซึ่งเวลา 10.00 น. มีการลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ในการจัดเตรียมงานวันดินโลก ปี 2565 และเวลา 14.00 น. มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก และมีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)


                             โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานจากส่วนกลางและภูมิภาค และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 การประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน และให้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับทราบและเข้าถึงบริการต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการใช้ พด.13 ไมคอร์ไรซ่าสำหรับข้าวโพด ข้อมูลสรุปทางสถิติของ ศทส. อาทิ ข้อมูลการใช้ AI Chatbot น้องดินดี ข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน การเข้าใช้เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลผู้ขอรับบริการห้องสมุด เป็นต้น เพื่อให้การติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน (Centralization) เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดินได้ทุกบริการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน ให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง อยากจะลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป

                               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน