นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

                วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยโท ดร.เจนจบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. และนายวัลลภ ห่างไธสง รองคณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ/อาวุโส/ชำนาญการ/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน