นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
มอบโอวาทและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

               วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางปวีณา แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกอง/สำนักจากส่วนภูมิภาค ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Zoom

               ทั้งนี้ นางสาวเบญจพร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ พร้อมมอบโอวาทแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้มีความมุ่งมั่น กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงานให้ตนเอง ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนางานด้านการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ ตอบสนองแผนแม่บท ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งนอกจากนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ยังเปิดโอกาสให้แก่ข้าราชการทุกคน ได้สอบถามแนวทางและความก้าวหน้าในการทำงาน พร้อมสนับสนุนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมฯ เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน