นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2565

               วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

               การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบการรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ รายแปลงรายจังหวัด อาทิ โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต (zoning) โครงการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) โครงการสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ (ยุทธ 5) โครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สถิติการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวนผู้รับบริการ LDD e-Library ผู้ใช้งาน AI Chatbot และการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน การบริการออนไลน์ต่างๆ ภาพรวมการจัดงานและพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสา ปี 65 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานและรับชมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 30,820 ราย โดยมีหมอดินอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดทั่วประเทศ (77 สพด.) จำนวน 9,873 ราย และรับชมรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live, Zoom meeting, เครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. จำนวน 20947 ราย การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สร้างความปลื้มปิติให้กับหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมฯ ในการดูแลและทำงานร่วมกันตลอดมา นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาการขับเคลื่อนแผนตำบลสู่การปฏิบัติ โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการสำคัญ อาทิ กิจกรรมด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดหาปัจจัยการผลิต แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และกรอบแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปี 2565 ในระดับกระทรวง กรมฯ/หน่วยงาน/ สพข./สพด. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อย่างต่อเนื่อง

                ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวในที่ประชุมถึงประเด็นสำคัญ อาทิ การแสดงความยินดีและชื่นชมที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมฯ แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง และติดตามช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้อย่างเร่งด่วนต่อไป ฯลฯ

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน