นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

               วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อให้สมาชิกได้ทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบกิจการของผู้สอบกิจการ การจัดสรรกำไรสุทธิ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และนโยบายการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดินประจำปี 2565 โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน และถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ไปยังห้องประชุมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน