นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ

               วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุมฯ การประชุมในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารส่วนราชการ กรอบแนวคิดการประเมินผู้บริหารองค์การ และขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัดผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารของส่วนราชการซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตาม และผลักดันการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการ โดยนําผลการประเมินส่วนราชการประจําปีมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารของส่วนราชการ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารของส่วนราชการและการประเมินส่วนราชการประจำปีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน