นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

               วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ดร.ธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งผู้แทนกองคลังและกองแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4204 ชั้น 2 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการต่างๆ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมต่อไป

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน