นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการ UN-REDD “การจัดการป่าไม้เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง”

                           วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2656 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการเตรียมความพร้อม การประชุมแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการ UN-REDD “การจัดการป่าไม้เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง” Sustainable Forest Trade-Lower Mekong Region (SFT-LMR) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน โดยให้แนวทางและการวางแผนการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมการสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ดินและความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อฟื้นฟูป่าไม้และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

                           ที่ประชุมฯ ยังพิจารณาแผนงานโครงการ และแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการ ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนงานบูรณาการระหว่าง FAO กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และการเตรียมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลพื้นที่ สปก. คทช. อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

                           รายงาน/ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน