นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี

               วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอนุวัชรโพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี โดยมี นายสุรพล เฟื่องสุวรรณ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ปราณบุรี ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการดิน การบริหารจัดการศูนย์ฯ และการปรุงดิน นอกจากนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ให้ข้อคิดเห็นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลปราณบุรี ม.6 ต.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

               รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
               ภาพ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน 
               ข้อมูล :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน