นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

               วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาข้อมูลประวัติการก่อตั้งโครงการหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน และที่ประชุมเห็นชอบให้มีวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน โดยกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเห็นค่าความสำคัญของหมอดินอาสาในการทำหน้าที่เชื่อมโยงและสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรซึ่งมีอยู่ประจำในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งพิจารณาแนวทางรูปแบบการจัดงาน กิจกรรม และสถานที่ในวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน และรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าออนไลน์ของหมอดินอาสา เสนอแนะการค้าสมัยใหม่ที่มีหมอดินอาสาดำเนินการ

               สำหรับ ในปี 2565 กำหนดให้มีวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินเป็นปีแรก จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย” โดยจัดงานพร้อมกันในวันเดียวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้หมอดินอาสาในจังหวัด มาพบปะทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย สอบถาม หรือให้ข้อมูลระหว่างหมอดินอาสาด้วยกันเองและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เป็นการพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็งอีกทางหนึ่ง

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน