นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการต่างๆ ในงานวันดินโลก 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

               วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยการ และบูธนิทรรศการต่างๆ ในงานวันดินโลก 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน