นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ปี 2564

               วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ปี 2564 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 การเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 การต้อนรับผู้มาร่วมงาน ความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ภายในงานวันดินโลก รวมทั้งแผนมาตรการคัดกรองและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยในปีนี้ งานวันดินโลก 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน