นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

               วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วย ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และเร่งรัดดำเนินการในส่วนของการขุดสระเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ และการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 พร้อมทั้งทบทวนข้อมูลเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน