นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/2564

               วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญในการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 4 โดย ส.ป.ก. ได้เสนอร่างประกาศ คปก. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 ตามมติ คปก. ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ได้รับการจัดที่ดิน และมีหลักเกณฑ์การลดค่าตอบแทน การปรับปรุงค่าตอบแทน การทบทวนอัตราค่าตอบแทน และการคำนวณค่าตอบแทนเพื่อเป็นการสนับสนุนและลดต้นทุนในกิจกรรมความเป็นอยู่ต่างๆของเกษตรกรและผู้เช่าที่ดิน และคปก. ยังให้ความสำคัญในเรื่องของสาธารณูปโภคโดยได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ พร้อมหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร การขุดสระ โครงการขุดบ่อบาดาล รวมทั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าร์เซลล์และแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการจัดการดินและน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนต่อไป 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน