นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมพิจารณาแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

               วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams) จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ เพื่อทราบถึงความเป็นมาในการจัดทำการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยา และแนวทาง/กิจกรรม การต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการ อ่างเก็บน้ำร่องสัก ฝ่ายร่องสัก ร่องขุย พร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมพิจารณาแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. หรืองบประมาณปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า บริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำร่องสัก ฝ่ายร่องสัก ร่องขุย อย่างมีส่วนร่วม 2. กิจกรรมการอนุรักษ์ดูแลบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำร่องสัก ฝ่ายร่องสัก ร่องขุย อย่างมีส่วนร่วม 3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาอาชีพ และการจัดตั้งกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย นายเสถียร ธรรมยืน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ได้รายงานถึงแผนการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน อาทิ การส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน รวมทั้งการสนับสนุนโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประธาน (สระจิ๋ว) ขนาด 1,260 ลบ.ม. ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริเวณโครงการฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน