นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมหารือปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

               วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจำแนกพื้นที่ที่กันออกจากการกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจำแนกพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีความชัดเจนในภาพรวมทั้งประเทศ ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน