นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมนุม (One/Stop Service) จังหวัดพังงา

               วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมนุม (One/Stop Service) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ จังหวัดพังงา พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

               สถานีพัฒนาที่ดินพังงาสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ได้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรพังงา ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านนากลาง ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลโคกกลอย เป็นการทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีราคาแพง ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ 

               ทั้งนี้ จังหวัดพังงาได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 1,088 ราย มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก สนับสนุน Soil test kit ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน สนับสนุนแม่ปุ๋ย 3 ชนิด คือ สูตร 46-0-0 สูตร 18-46-0 และสูตร 0-0-60 รวมถึงสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยเคมี ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการฯ ในปี 2564 คือ เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ร้อยละ 20 ด้านการใช้ปุ๋ย เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง มีศักยภาพในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพให้ชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร รวมถึงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ศดปช. และคนในชุมชนอีกด้วย 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน