นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 1/2564

               วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะทำงานฯ รับทราบผลการดำเนินงานจัดทำแผนฯ ตำบล ปีงบประมาณ 2564  ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน ตำบลที่จะดำเนินการในปี 2565 และร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

รายงาน/ภาพ : Facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน