นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นางสาวกัญญา ระสิตานนท์ เข้าร่วมโครงการฯ

               วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นางสาวกัญญา ระสิตานนท์ เข้าร่วมโครงการฯ เนื้อที่ 4 ไร่ ขุดสระน้ำขนาด 2,800 ลบ.ม. พื้นที่โดยรอบมีการปลูกไม้ยืนต้น พืชสวนครัวผสมผสาน และไม้เศรษฐกิจ โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้สนันสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงดินและหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

               จากนั้น คณะรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นายพี่นัช ทองน้อย เข้าร่วมโครงการฯ เนื้อที่ 5 ไร่ ขุดสระน้ำขนาด 3,500 ลบ.ม. พื้นที่ ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ พื้นที่โดยรอบมีการปลูก ไม้ผลผสมผสาน ทำนาข้าว และไม้ป่า เช่น พะยอม ประดู่ พยูง จำปา สัก ไผ่ กล้วย มะละกอ ไผ่ มะนาว ส้มจี๊ด ส้มโอ ฝรั่ง ชมพู่ ทุเรียน นอกจากนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นทับทิมสยาม ให้กับแปลงของเกษตรกร 

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน