นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

               วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นรองประธานคณะทำงานฯ และนางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นเลขานุการ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือผู้แทน ข้าราชการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 

               ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งได้มีการพิจารณาการบันทึกข้อมูลรายแปลงผลการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ลงระบบ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน