นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน

               วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในงาน สำหรับห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ภายในห้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องควบคุมระบบ และส่วนห้องบันทึกเสียงดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม สามารถมาใช้บริการบันทึกเสียงทุกประเภท ซึ่งรองรับการจัดทำคลิปวิดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงสำหรับจัดทำสปอตโฆษณา หรือ ตัดต่อคลิปวิดีโอ สำหรับเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube Facebook เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการพัฒนาที่ดิน เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานตามนโยบายภารกิจของกรม รวมถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่เกษตรกรและประชาชน ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ช่องทางโซเชียลมีเดียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ สำหรับห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคาร 1 ด้านพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ติดต่อขอใช้บริการห้อง ผ่าน “ระบบจองห้องประชุม” ใน intranet.ldd.go.th ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและอุปกรณ์ที่ครบครันสำหรับให้บริการ 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน