นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่และต้อนรับ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

               วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่และต้อนรับ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ กรมพัฒนาที่ดินนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
               ซึ่งจะมีพิธีสมโภช ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ และมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ พระอุโบสถวัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง รวมถึงเพื่อทราบเรื่องลำดับขั้นตอนพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ/แผนผังการจัดพิธี กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 และพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม เร่งรัด และแก้ไขปัญหางานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ของปีงบประมาณ 2562 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน