นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อน ปีงบประมาณ 2565 และติดตามงานในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

               วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 และติดตามงานในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา 

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน