นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จ.ตรัง

               วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

               เวลา 11.30 น. คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำย่านตาขาว เพื่อรับฟังความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำย่านตาขาว ในการระบายน้ำมากสู่ทะเล ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน