นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพายหยี จ.พัทลุง

               วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพายหยี (พญาโฮ้ง) โดยรับฟังผลการดำเนินงานโครงการฯ มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมอบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2565 ณ โครงการฝ่ายพญาโฮ้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน