นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย อ.นาหม่อม จ.สงขลา

               วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าว มีความจุ 1.5 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 187 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรประมาณ 750 ครัวเรือน ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 500 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัย บริเวณอำเภอนาหม่อม และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนันทนาการ และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งจะถ่ายโอนภารกิจระบบกระจายน้ำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

               เวลา 10.15 น. คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปสหกรณ์การเกษตรอำเภอจะนะ จ.สงขลา เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลจะนะ และพบปะประชาชนและเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

               สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลจะนะ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้มีแผนการบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ลุ่มน้ำย่อยคลองนาทวี โดยมีการปรับปรุงคลองส่งน้ำคลองเกาะทาก มีเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 120 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 600 ไร่ การปรับปรุงคลองส่งน้ำคลองปาม มีเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 290 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ และโครงการแก้มลิงนาหอยโข่ง มีเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 400 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,200 ไร่ 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน