นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่พร้อมรับฟังการมอบนโยบาย และพบปะพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ.สงขลา

               วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังเทศบาลตำบลปาดัง อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อมอบนโยบาย และพบปะพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นเดินทางต่อไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา เพื่อติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของโครงการฯ และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

               ในช่วงเวลา 17.30 น. คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางต่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง เพื่อรับฟังความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง พร้อมมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมต่อไป ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน