นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บกักน้ำคลองไผ่ จ.สงขลา

               วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บกักน้ำคลองไผ่ ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาการระบายน้ำออกจากพื้นที่ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายทะเล ถูกขนาบด้วยทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย พื้นที่ราบริมทะเลสาบมีระดับพื้นที่ต่ำกว่า ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นสันทรายที่ยกตัวสูงกว่า ส่งผลให้อำเภอระโนดเกิดอุทกภัยอยู่เป็นประจำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคลองธรรมชาติ ณ บริเวณคลองไผ่บ้านช่อนฉา ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 

               สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 กล้า แจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาร่วมงาน ได้เอาไป ปลูกในพื้นที่บ้านตนเอง ให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านช่วยยับยั้งเชื้อการกระจายเชื้อโควิด-19 ลงสู่ปอดได้ 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน