นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์ฯ จ.สงขลา

               วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ณ ม. 9 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยการขุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด มีพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำเกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทำให้คาบสมุทรสทิงพระ มีพื้นที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ราษฎรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากภาวะน้ำท่วมขังในระดับสูงและเป็นเวลานาน นอกจากนี้ พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำอีกด้วย 

               จากนั้น คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางต่อไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่าง ๆ 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน