นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมชี้แจงโครงการป้องการชะล้างพังทลาย และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม

               วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการป้องการชะล้างพังทลาย และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่สามขา ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จาง และลุ่มน้ำหลักแม่น้ำวัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง ผู้แทนกองแผนงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ มีการรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ และ การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแบบก่อสร้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้ ประธานได้มอบนโยบายและเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่นอกจากจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินแล้ว ยังสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากการใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน    

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน