นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะทํางานฝ่ายอํานวยการและพิธีการ การดําเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทํางานฝ่ายอํานวยการและพิธีการ การดําเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

               การประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมหารือข้อปฏิบัติและกำหนดการในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2564 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานในปีนี้ และมีการพิจารณาการกําหนดผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2564 พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ในการประสานงานกับวัดด้านพิธีการและจัดเตรียมความพร้อมในส่วนของสถานที่และขั้นตอนพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2564 ตามข้อปฏิบัติในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน