นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหารือเรื่องการจำแนกประเภทที่ดินในโครงการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

               วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือการจำแนกประเภทที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการจำแนกประเภทที่ดินในโครงการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ แผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่จะดำเนินการสำรวจจำแนก เนื้อที่ประมาณ 6.2 ล้านไร่ ในพื้นที่ 66 จังหวัด มีขั้นตอนการดำเนินงานจำแนกประเภทที่ดินเบื้องต้น โดยการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำคู่มือการสำรวจ จัดประชุมอบรมชี้แจงทำความเข้าใจกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม วิเคราะห์และสรุปผลตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินพร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานเป็นรายจังหวัด/รายป่า และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด ทั้งนี้ ประธานได้มอบนโยบายเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน