นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564

               วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการจัดงานและงบประมาณสำหรับการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาวิธีการจัดงานและแผนการจัดกิจกรรม การกำหนดร่างขอบเขตของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 และ (ร่าง) แผนการประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 และประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีคุณภาพ 

               ทั้งนี้ งานวันดินโลก ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด จะมีรูปแบบการจัดงานทั้งแบบ On Site และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน