นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2565

               วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 พร้อมด้วย ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย โดยที่ประชุมมีการหารือเรื่องแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 และ การจัดการฝึกอบรมหมอดินอาสา ในปี 2565 เป้าหมาย 51,656 คนทั่วประเทศ โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน